น.พ.นิธิวัฒน์ ศรีกาญจนวัชร

หมอท็อป

นายเเพทย์​ นิธิวัฒน์ ศรีกาญจนวัชร

(หมอท็อป)

Integrative Medicine Physician

  • จบแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1
  • จบเฉพาะทางสาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ได้รับประกาศนียบัตรด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา (American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine)
  • ได้รับประกาศนียบัตรด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา (American Board in Nutritional Wellness)
  • แพทย์ประจำ VitalLife Scientific Wellness Center โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • อายุรแพทย์ โรงพยาบาลศรีระยอง
  • อายุรแพทย์ โรงพยาบาลระยอง
  • ปัจจุบัน คุณหมอท็อปเป็นแพทย์ประจำที่ Health Focus Clinic